Kent Konseyi Yönergesi

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

I.1.   Amaç

Bu yönergenin amacı; Beyoğlu ilçe sınırları içinde,kent yaşamı, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışmaktır.
Beyoğlu Kent konseyi; Beyoğlu’nda aktif olarak çalışan sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetiminin birlikte hareket ederek, Sivil insiyatifle beraber Beyoğlu’nu  ortak akılla inşa edebilmek amacıyla 2004  yılında çalışmalarına başladı.2005 Nisan ayında Beyoğlu Yerel Sivil  Güçbirliği Merkezi adı altında kurulmuştur.

I.2.  Kapsam

Bu Yönerge; Beyoğlu Kent Konseyi’nin kuruluşunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

I.3. Hukuki Dayanak

Bu yönerge, 03/07/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesine, bu maddeye bağlı 08/10/2006 tarihli 26313 Sayılı Resmi gazetede yayınlanan İçişleri Bakanlığı Kent Konseyi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

I.4. Tanımlar

 1. Belediye: Beyoğlu Belediyesi‘ni,
 2. Beyoğlu  Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu,  ilçenin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını,
 3. Meclisler ve Çalışma Kurulları: Beyoğlu Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren meclisler ve çalışma kurulları,
 4. Yerel Gündem 21 Programı: Birleşmiş Milletler Rio Yeryüzü Zirvesi’nde 1992 yılında kabul edilen ve 21 inci yüzyılın gündemini belirleyen Gündem 21 başlıklı eylem planının 28 inci bölümü uyarınca,  yerel yönetimlerin öncülüğünde sivil toplumun ve diğer ortakların, birlikte kendi sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek,  kentleri için Yerel Gündem 21 olarak adlandırılan 1997 yılından itibaren uygulanan Türkiye Yerel Gündem 21 Programı’nı,
 5. Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını,
 6. Yönetmelik: İçişleri Bakanlığı’nın 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı ve 6 Haziran 2009 tarih 27250 sayılı kent konseyi yönetmeliğinde değişen maddeleriyle Kent Konseyi Yönetmeliği’ni ifade eder.

İkinci Bölüm

 II. Beyoğlu Kent Konseyinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma İlkeleri

II.1. Kent Konseyinin Görevleri

 1. Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak, Sivil insiyatifle beraber Beyoğlu’nda “Ortak Aklı” oluşturmak.
 2. Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir kent oluşturma amacı ile kent sorunlarını ele almak
 3.  Yerel yönetimlere ve karar alma süreçlerine sivil insiyatifin  katılımını sağlamak,
 4. Kentin kalkınma, gelişim ve eylem planlarını hazırlamak, bu planların hayata geçirilmesini sağlamak,
 5. Yerel demokrasinin gelişim ve yerleşimine katkıda bulunmak,  
 6.  Beyoğlu kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve sosyal değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek,
 7.  Beyoğlu kaynaklarının etkin verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
 8. Sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları desteklemek,
 9.  Sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmak,
 10.  Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,
 11. Yönetimde saydamlık, katılım, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasına katkıda bulunmak,
 12. Temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm Beyoğlu’nu kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 13. Beyoğlu ilçesinin tanınmasını ve kimliğinin anlaşılmasını sağlayacak faaliyetler göstermek; plânlar ve projeler yapmak, yaptırmak ve böyle faaliyetleri desteklemek.
 14. Kurumlar ve kişiler arasında koordinasyonu sağlamak,
 15. Kent Konseyinde oluşan görüşleri değerlendirmek üzere Beyoğlu Belediyesi meclisine sunmak.

II.2. Çalışma İlkeleri

 Beyoğlu Kent Konseyi, bu yönergede aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde çalışmalarını sürdürür;

 1. YG21 süreci kapsamında, kentine sahip çıkma, aktif ve etkin katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, yaşam standartlarının yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak
 2. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
 3. Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ,hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
 4. Uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve öneriler oluşturmak,
 5. Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
 6. Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir 

 Üçüncü Bölüm

III. Kent Konseyi Üyeliği Ve Organları

III.1. Kent Konseyi Üyeliği

Beyoğlu Kent Konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere, Beyoğlu ilçe sınırları içinde  aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

 1. Beyoğlu  Kaymakamı veya Temsilcisi,
 2. Beyoğlu Belediye Başkanı veya Temsilcisi,
 3. Sayısı onu (10) geçmemek üzere Beyoğlu ilçe Kaymakamlığı  tarafından belirlenen Beyoğlu Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Temsilcileri,
 4. Beyoğlu Belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere , kendi aralarından seçecekleri temsilci,
 5. Beyoğlu teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
 6. Beyoğlu  İlçe sınırları içerisindeki  her Üniversiteden birer temsilci,
 7. Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların, ilgili dernekler ve vakıf temsilcileri,
 8. Beyoğlu Kent Konseyi’nce kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi,

III.2 Beyoğlu Kent Konseyi Organları

Beyoğlu Kent Konseyi aşağıdaki organlardan oluşur:

 1. Genel Kurul,
 2. Yürütme Kurulu,
 3. Meclisler ve Çalışma Grupları,
 4. Kent Konseyi Başkanı

III.2.1. Genel Kurul

Beyoğlu Kent konseyinin en yetkili organı Genel kurul olup her  yıl Ocak ve Eylül aylarında yapacağı iki toplantıdan az olmamak üzere üçüncü bölümün birinci maddesinde sayılan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. 

 1. Beyoğlu Kent Konseyi’nin onursal başkanı Beyoğlu Belediye Başkanı’dır.
 2. Genel Kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder
 3. Genel Kurul, yürütme kurulunun, meclislerin ve çalışma kurullarının seçim ve çalışma esaslarını Kent Konseyi Yönetmeliği’ne aykırı olmamak kaydıyla çalışma yönergesi belirler

III.2.1.1 Kent Konseyi Başkanı

 1. Kent Konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir.Kent Konseyi başkanı görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.
 2. Kent konseyi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanmazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.
 3. Kent Konseyi başkanının seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşimde tamamlanır.
 4. Kent Konseyi başkanının izin, hastalık ve ya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder.

III.2.1.1 Olağanüstü Genel Kurul

Genel Kurul, Yürütme Kurulunun alacağı kararla veya Kent Konseyi Başkanı tarafından doğrudan ya da Genel Kurul üyelerinin 1/3’ünün yazılı isteği ile gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü toplantıda önceden belirlenmiş gündem dışına çıkılamaz.

III.2.2. Çalışma Yöntemi

 1. Toplantı gündemi, tarihi, yeri, saati, Yürütme Kurulu tarafından belirlenir, kent konseyi üyelerine en az 15 gün önceden duyurulur.
 2. Gündeme eklenmesi istenen maddeler Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir ve uygun görülürse gündeme eklenir.
 3. Kent Konseyi Yürütme Kurulu, kent konseyi toplantı tarihini ve gündemini üyelere bildirimi konusundaki  koordinasyonu genel sekreter aracılığıyla yapar

III.3. Yeni Katılımlar

Kent Konseyi; meclisler ve çalışma kurulları  yeni katılımlara açıktır. Başvurular, Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir.

III.4.1.Kent Konseyi Genel Kurul Üyeliğinin Başlaması

Kurumlardan gelen temsilcilerin, temsil ettikleri kurumun yazılı  belgesi kararını Yürütme Kurulu’na sunmasıyla, Meclislerin, çalışma kurullarının  seçtiği temsilcilerin, Yürütme Kurulu’na bildirilmeleri ile üyelikler başlar.

III .4.2.Temsilcilerin Yetki Belgesi

 1. İlgililer için ayrı bir katılımcı listesi hazırlanır ve üyeler bu listeleri imzalayarak birleşime katılırlar. Gerekli hallerde üyelerden kimlik göstermeleri istenebilir.
 2. Kent Konseyine katılacak kurumsal üyeler yönünden ilgili kurumlar gösterdikleri üyelerin temsil yetkilerini kapsayan yazılı bir belgeyi Yürütme Kuruluna vermek veya göndermek zorundadır.
 3. Temsil yetkisindeki değişiklikler için bir sonraki toplantıya kadar yeni yetki belgesi sunulur. Yeni temsilci kalan süreyi tamamlar.
 4. Kurumlar kendi üyelerini zorunlu nedenlerden ötürü kurumunca geri çağırabilir. Kurum,

görev süresini tamamlamak üzere yeni bir temsilci görevlendirir.

III.4.3. Kent Konseyi Genel Kurul Üyeliğinin Sona Ermesi

Kurumlardan gelenler için kendi kurumlarının belirledikleri süre bitiminde sona erer.

 1. Üyenin çekilmesi ve bunu Yürütme Kurulu’na yazılı olarak bildirmesi halinde sona erer.
 2. Belediye Başkanı, İl Genel Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve Belediye Meclis üyelerinin konsey üyelikleri, ilk yerel yönetim seçimine kadar sürer; yerel yönetim seçimlerinin yapılması ile  konsey üyelikleri kendiliğinden düşer.
 3. Üyeliğe yakışmayacak biçim ve derecede yüz kızartıcı bir suç işlemesi halinde bu üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.
 4. Genel Kurul Üyeleri’nin toplantılara düzenli katılımı esastır. Genel Kurul toplantılarına katılım konusunda gerekli özeni göstermeyen kurul üyeleri, Yürütme Kurulu tarafından uyarılır. Katılmama durumu süreklilik arz ettiğinde üyeler Yürütme  Kurulu tarafından üyeliklerine son verilir.

III.1.2.2. Yürütme Kurulu

 1. Yürütme kurulu, genel kurul tarafında birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak üzere en az yedi kişiden oluşur. Yürütme kuruluna kent konseyi başkanı, bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.
 2. Yürütme kurulu, Genel kurulun toplantı gündemini toplantısının yapılacağı yeri, zamanı belirler, Oluşturulan görüşleri Beyoğlu Belediyesi’ne sunar ve uygulamayı izler.
 3. Yürütme Kurulu iki ayda bir  en az bir kez olmak üzere planlı toplantı yapar.Yürütme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik olması halinde kent konseyi başkanın oyu belirleyici olur.  Arka arkaya 2 toplantıya  mazeretli veya mazeretsiz katılmayanlar Yürütme Kurulu tarafından uyarılır. Toplantıya katılımı sürekli olarak aksatan üye Yürütme Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
 4. Genel Kurul’un aldığı kararları, uygulanması ve hayata geçirilmesi için koordinasyonu sağlar.
 5. Beyoğlu Kent Konseyi’nin gereksinim duyacağı,mekan,personel, araç ve gereçleri tahsis eder, bu amaçla belediye kaynaklarının desteğini sağlar.
 6. Genel Kurula delegelerin dışında katılacak olan kişilerin katılmaları konusunda karar alır.
 7. Çalışma Kurullarının  çalışmalarına destek verir ve gerektiğinde geçici çalışma grubu kurar.
 8. Çalışma raporları hazırlayıp Genel Kurula sunar,
 9. Beyoğlu Kent Konseyi ile kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında ortak aklı oluşturarak  temelinde olumlu diyalogların geliştirilmesine katkıda bulunur,
 10. Kent Konseyi bütçesini hazırlar.
 11. Yerel yönetimlerin çalışmalarını takip eder, Belediye Meclisi toplantılarına katılır,
 12. Yapılacak olan bütün faaliyetlerin  basın yolu veya mümkün olan her yolla kamuoyuna duyurur.

IV. Meclisler Ve Çalışma Grupları

IV.1. Meclisler

Kentte bulunan diğer sosyal gruplar (Kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler) kendi platformlarını oluşturarak, karar alma süreçlerine katılırlar.
Kent Konseyi Yönetmeliğine uygun olarak, Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Çocuk Meclisi ve Engelliler Meclisi kurulabilir. Kurulmuş olan meclisler Kent Konseyinin bir organı haline gelir.
Meclisler çalışma planlarını Yürütme Kuruluna bildirirler. Meclislerde oluşturulan görüşler, Genel Kurulda değerlendirildikten sonra Belediye Meclisi’ne sunulur.

IV.2. Çalışma Grupları

Gönüllülük temelinde; Sivil toplum kuruluşlarının  yöneticisi ve üyeleri, herhangi bir sivil toplum örgütüne bağlı olmayan ancak konularla ilgili olan resmi ve özel kurum çalışanları, ilçe sınırları içerisinde yaşayan  kent sorunlarına kente yönelik iş ve proje üreten birimler olup duyarlı olan kişi ve kurumlar, çalışma kurullarında  yer alabilir.

IV .2.1.Çalışma Kurullarının Yapısı ve Görevleri

 1. Her kurul en az dört (4) kişiden meydana gelir.
 2. Geçerli özrü olmaksızın üst üste iki (2) toplantıya katılmayan kurul üyelerinin, kurul üyeliği düşer.
 3. Her kurul kendi arasından bir başkan ve genel sekreter seçer. Başkan çalışma kurul toplantılarını yönetir ve grubun sözcülüğünü yapar; Genel sekreter;  kurulun çalışmalarını takip eder, raporlar, toplantı duyurularını gündemini ve raporunu gruba bildirir, kurul üyeleriyle iletişimi sağlar,
 4. Kurul üyelerinin kurulun işlevselliği ve sürekliliği açısından katılım ve katkıları ile güç birliği içinde olmaları,
 5. Çalışma kurulları iki ayda bir toplanarak yapılan planlama ve çalışma sonuçlarını bir rapor halinde Yürütme Kuruluna sunar,
 6. Yürütme Kurulu tarafından belirlenen konularda görüş bildirir,
 7. Çalışma kurullarında görev almak isteyenler Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na yazılı olarak başvururlar
 8. Çalışma kurulları kendi çalışma alanıyla ilgili Genel Kurul’un veya Yürütme Kurulu’nun verdiği görevleri yapar.

V.Çeşitli ve Son  Hükümler

 1. Kent Konseyinde yer alan Belediye Meclisi üyeleri, Kent Konseyi ile Belediye Meclisi arasında köprü işlevi görür.
 2. Belediye Meclis üyelerinin temsilcileri, Kent Konseyi’nin aldığı kararları meclislerine önerir ve yapılacak etkinlikler için gerekebilecek meclis kararının alınmasına çalışır. 
 3. Beyoğlu Kent Konseyi, ilgili konularda ulusal ve uluslararası olarak çalışmalar yürüten her hangi bir oluşumun (platform vb.) katılımcısı olabilir. Bu katılım için Yürütme Kurulunun  kararı gerekir. Katılan, toplantıyı rapor haline getirip Yürütme Kurulu’na sunar. Yürütme Kurulu, Genel Kurul toplantısında  Genel Kurul’u bilgilendirir.
 4. Kent Konseyi Genel Sekreteri, belediye başkanı tarafından önerilen üç aday arasında yürütme kurulu tarafından seçilir.Meclisler, çalışma kurulları ve benzeri yapılar arasındaki koordinasyonu sağlar.
 5. Kent Konseyinin mali yapısı, Beyoğlu Belediyesi bütçesinden ödenek ayırmak kaydıyla ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.

VI. Yönergenin Yürürlülüğü

Bu yönerge, 22 Haziran 2009 Genel kurul toplantısında  kabul edilip  yürürlüğe girdi. Beyoğlu Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.